மாற்றம் தரும் சிவ மந்திரம்


ஓம் நம சிவாய


'நமசிவாய ஊம் நமசிவாய' என்று உச்சரித்தால் பதினெட்டு வகை சுரமும் தீரும்.

'சவ்வும் நமசிவாய நமா' என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் அரச போகம் கிட்டும்.

'ஊங்கிறியும் நமசிவாய நமா' என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் மோட்சம் கிடைக்கும்.

'அலங்கே நமசிவாய நமோ'என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் புகழ் மற்றும் பெருமை உண்டாகும்.

'வநம சிவாய'என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் தேகசித்தி உண்டாகும்.

'ஓம் நமசிவாய'என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் காலனை வெல்லலாம்.

'லங்கிரியும் நமசிவாய'என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தால் தானியங்கள் பெருகி வளரும்.

'லங்கிரியும் நமசிவாய' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் தானியங்கள் பெருகி வளரும்.

'ஓங்கிறியும் ஓம் நமசிவாய' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் வாணிபங்கள் நன்றாக நடக்கும்.

'லூங் ஓங் நமசிவாய' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் தலையில் ஏற்படும் நோய்கள் அனைத்தும் தீரும்.

'ஓங் அங்கிஷ சிவாய நமா' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் பூமியில் சஞ்சாரம் செய்யலாம். 

'அங் உங் வங் சிவாய நம' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும்.

'ஹம் ஹம் சிவாய நமா' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் யோக சித்தி உண்டாகும்.

'ஓம் நமசிவாய நமா' என்று  இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் துஷ்ட தேவதைகள் அழியும்.

'யம் ஓம் சிவாய' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் விஷங்கள் உடலில் பரவாது.

'ஓம் அங்கிஷ சிவாய நமா' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் மனிதனுக்குரிய முக்குணங்களையும் வெல்லலாம்.

'மங் மங் மங்' என்று  இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் பசியை துறக்கலாம். உணவை வெறுக்கலாம்.

'வங் வங் சிங் சிவாய நம' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் உலகின் எப்பாகத்திற்கும் செல்லும் வழியை அறியலாம்.

'சியும் சியும் ணங் சிவாய நம' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் எல்லாச் சாதனைகளையும் அடையலாம். 

'ஓங் அங்கிஷ ஊங் சிவாய நம' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் நினைத்த இடத்தில் மனத்தினை விரைவாகச் செலுத்தலாம். 

'சிவாய ஓம்' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் திருமாலின் ஆற்றல் கிட்டும்.

'ஸ்ரீ யுங் உங் சிவாய நம' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் தியானத்தின் பயனை அடையலாம்.

'நங் வங் யங் சிங்' என்று இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்தால் போட்ட விதை விரைவில் முளைத்து நல்ல கனியைக் கொடுக்கும்.

இந்த மந்திரங்கள் அனைத்தும் சி.எஸ்.முருகேசன் அவர்கள் எழுதிய சித்தர்களின் மந்திரக்கலை என்ற புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. 

astrorj4@gmail.com
 +9-19698729894 
இறையருள் என்றும் நம்துனை நிற்கும்!